Tüzüğümüz

KİRAZLI KÖYÜ YARDIMLAŞMA, KÜLTÜR, KALKINMA, GÜZELLEŞTİRME, DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

DERNEĞİN ADI

Madde 1: Derneğin adı  KİRAZLI KÖYÜ YARDIMLAŞMA, KÜLTÜR, KALKINMA, GÜZELLEŞTİRME, DERNEĞİ dir.

 

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2: Derneğin merkezi ANKARA dır. Şubesi yoktur. Dernek üçüncü madde de belirtilen amaçları gerçekleştirir.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 

Madde 3: Derneğin amacı Kastamonu İli, Araç İlçesi, Kirazlı Köyü nüfusuna kayıtlı yurt içinde ve yurt dışında yaşayan Kirazlı Köyünün birlik ve beraberliğini sağlayıp köyümüze hizmet etmek, yine köyümüzün dar gelirli kimsesizlere maddi ve manevi destek sağlamak.

a-) Araç belediyesi ve köyümüzün muhtarı ile iş birliği yaparak köyümüzün gelişmesi ve kalkınması için girişimlerde bulunur ve imkanlar ölçüsünde gerçekleştirmeye çalışır.

b-) Derneğin gelirleri göz önünde bulundurularak köyümüzün cami, okul, mezarlık, köy odası, yol, su, kanalizasyon ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamak, üyelerimize ve imkanı olmayan köylümüze cenaze yardımı yapmak.

c-) Üyelerimizin ve yakınlarının istirahat ve boş zamanlarının değerlendirilmesi için lokal açabilir.

d-) Yardımlaşma sandığı kurabilir.

 

DERNEK KURUCULARININ ADI VE SOYADLARI MESLEK VEYA SANATLARI İKAMETGAHLARI VE TABİATLARI

            DERNEK KURUCULARI

Madde  4: Kurucu üyeleri

Hamit SÜNETCİ: Şehit Osman Coşkun Sok. 19/5 Kurtuluş/ANKARA                T.C

Aziz HORUZ      : Oran Sitesi Çarşı Merkezi P – 28 Oran/ANKARA                    T.C

Hüseyin AKSOY: Hürriyet Cad. 17/F Dikmen/ANKARA                                      T.C

Özcan OCAKLI   : Alemdağ Mah. 12. Sok. No: 9     Siteler/ANKARA                 T.C

Zekeriye TUNÇDÖKEN: Alemdağ Mah. 13. Sok. No: 9 Altındağ/ANKARA        T.C

Kefaret OCAKLI: Alemdağ Mah. 52. Sok. No: 5/2          Altındağ/ANKARA       T.C

Satılmış HORUZ: Nevzat Tandoğan Cad. No: 12 A.Ayrancı/ANKARA               T.C

Aziz OCAKLI    : Lale Sok. 19/3 Sıhhıye/ANKARA                                              T.C

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKLİ

 

 

ÜYE OLMA HAKKI

 

Madde  5:  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA

 

+Madde  6: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi ile sonuçlanmış olur. İstifa eden üye dernekten hak talep edemez. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

            ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde  7: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.

 

            ÜYELİK HAKKI

Madde 8: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Ancak 6 aylık aidat borcu olan üyelerin Genel Kurul toplantısında oy kullanamayacağı gibi seçilme hakkı da olamaz ve bu tür hükümlerin herhangi bir ayrım yapılmadan tüm üyeler için uygulanacağından üyelik haklarının eşitlik ilkesine aykırı düşmemektedir.

ONURSAL ( FAHRİ ) ÜYELİK

Derneğin amaçları ve çalışma konuları doğrultusunda büyük çaba ve yararlılığı bulunanlar ile yaşamında çevresine ve topluma büyük hizmetler sunmuş ve önemli görevlerde bulunanlara, değerli çalışmaları olanlara tanınan üyelik türü olup, bu üyelik Yönetim Kurulu yada Genel Kurul kararı ile T.C vatandaşı olan belirgin ve seçkin kişilere verilebilir.

ONURSAL ( FAHRİ ) ÜYELİK HAKLARI

1-   Oy, seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır.

2-   Dernek aidatını ödemesi kendi isteğine bağlıdır.

3-   Genel Kurul toplantılarına katılma ve söz alma hakları ile birlikte Genel Kurul üyeliği listesinde gösterilmeyecektir.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

A-) Genel Kurul

B-) Yönetim Kurulu

C-) Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 10: Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

TOPLANMA ZAMANI

 

Madde 11: Genel Kurul 2 yılda bir Ağustos ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyete Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

            ÇAĞIRMA USUL

 

Madde 12: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı      bir defadan fazla geri bırakılamaz

 

            TOPLANTI YERİ

 

Madde 13: Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin olduğu yerde yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılabilir.

 

            TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 14: Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı, toplantının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ

 

Madde 15: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

            TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 16: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR          ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

            GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde 17: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara  bağlanır.

 

1-) Dernek organlarının seçilmesi

2-) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

3-) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurullarının ibra edilmesi .

4-) Dernek için gerekli taşınmaz malların satım satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

5-) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.,

6-) Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylanması.

7-) Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

 

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 18: Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURALLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

YÖNETİM KURULU

 

 

Madde 19: Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek olarak Genel Kurulca, gizli veya açık oylama yöntemlerinden biri aracılığıyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılmasında sıra takibi zorunludur.

 

 

 

      ASİL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ

 

–          BAŞKAN

–          BAŞKAN YARDIMCISI

–          SEKRETER

–          MUASİP ÜYE

–          HALKLA İLİŞKİLER YÖNETMENİ

 

YÖNETİM KURULU AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI YERİNE GETİRİR

 

1-   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir kaçına yetki vermek.

2-   Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

3-   Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

4-   Genel Kurulun yetkisi ile taşınır, taşınmaz ( Hizmet Aracı ) mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları ( Hizmet Aracı ) Genel Kurul kararından sonra elindeki mevcut malın daha iyisini veya yenisini, değiştirme durumunda ise denkliği ile aynı olmak şartı ile bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil, hisse senedi satın almak.

5-   Kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

6-   Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

7-   Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek denetim kuruluna sunmak.

8-   Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

9-   Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

10- Derneğin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.

 

İÇ YÖNETMELİK

 

Madde 20: Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.

Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasında belirler.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez dernek idare yerinde, kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısından bir fazlasını hazır bulunuşu ile toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULUNDA YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

Madde 21: Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının  yarısından aşağı düşerse , Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak  dernek üyeleri arasından seçileceği üç kişiye bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU

 

Madde 22: Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

 

DENETLEME KURULU  GÖREVLERİ

 

1-   En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulu işlem ve faaliyetlerini derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

2-   Denetim sonucu düzenlenerek raporları Yönetim Kurulunun ve iki yılda bir Genel Kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak.

3-   Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN BİLDİRİLMESİ

 

Madde 23: Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile  derneğin diğer organlarına seçilen asil, yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

 

YILLIK AİDAT MİKTARI

Madde 24: Dernek üyelerinin ödeyecekleri üye kayıt ücreti ve  yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 25:  Derneğin gelir kaynakları;

 

1-    Üye aidatı ve Üye kayıt ücreti

2-    Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışmaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3-    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4-    Bağış ve yardımlar

5-    Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önceden mülkü amirliğe bildirimde bulunması gerekir.

 

YARDIM KABUL EDİLMEYECEKLER

 

Madde 26: Dernek, kaynağı tam olarak belli olmayan yada yasa dışı faaliyetlerle gelir elde eden kurum, kuruluş veya şahıslardan herhangi bir suretle maddi yada manevi yardım kabul edemez.

 

 

DEFTER KAYITLARI

Madde 27:  Dernek aşağıda yazılı defterleri tutmaya mecburdur.

 

1)  Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.                               

 

 2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

GELİR GİDER USULÜ

Madde 28- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

 

DERNEĞİN HARCAMALARI

Madde 29:  Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, Yönetim Kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.

Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 30: Derneğini İç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

 

TÜZÜĞÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 31: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.     Görüşmelere başlanması için Genel Kurul  toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.

Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin2/3’ünün oyu ile yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

DERNEĞİN FESHİ

Madde 32:  Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az üçte ikisinin İlk toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde, üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. .

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli köy muhtarlığı bütçesine verilir.

Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirleri doğrultusunda yapılır.

İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 33- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 34: Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu kanunda bulunmayan durumlarda  da Türk Medeni Kanunu uygulanır.

 

 

 YÖNETİM KURULU

Bayram GÜNGÖREN

  Başkan

 

Ünal AKSOY                                                              Murat HIZARCI

Başkan Yardımcısı                                                               Genel Sekreter

 

 

Metin ELBÜZ                                                                Cengiz OCAKLI

Sayman                                                                               Halkla İlişkiler